Chrzest św.

W życiu wiarą od chrztu wszystko się zaczyna. Ten sakrament wprowadza człowieka w życie Boże. Jak zwykle sięgniemy do Katechizmu Kościoła Katolickiego czego uczy o tym sakramencie:

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Sprawowanie tego sakramentu zwiera wiele obrzędów:

 • Znak krzyża – który na początku czyni kapłan, rodzice i rodzice chrzestni; „wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż” (KKK 1235).
 • Głoszenie słowa Bożego – prowadzi do odpowiedzi wiary, bo „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).
 • Egzorcyzm – bo „chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i kusiciela, czyli diabła” (KKK 1237).
 • Poświęcona woda chrzcielna – albo w czasie obrzędu, albo w czasie Wigilii Paschalnej. „Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, by ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, narodzili się z wody i Ducha Świętego” (KKK 1238).
 • Istotą chrztu jest trzykrotne zanurzenie w wodzie lub trzykrotne polanie wodą głowy kandydata. Chrzest „oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa” (KKK 1239). Ważnym słowem jest URZECZYWISTNIA czyli to się dzieje, dokonuje: zostaje usunięty grzech, a człowiek wchodzi w życie Boga.

Kapłan wypowiada wtedy słowa „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 • Namaszczenie krzyżmem świętym, olejem, który oznacza dar Ducha Świętego.
 • Biała szata – oznacza, że ochrzczony przyoblekł się w Chrystusa.
 • Świeca – oznacza, że Chrystus oświecił ochrzczonego i że ochrzczeni są w Chrystusie światłem świata.

Kto może chrzcić?

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia (KKK 1256).

Chrzty w naszej parafii są w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30. Pouczenia przed chrztem w czwartek przed trzecią niedzielą po Mszy św.

Wymagane dokumenty:

 • skrócony aktu urodzenia dziecka z USC;
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych jeśli mieszkają poza naszą parafią;

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat;
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Chrzest dorosłych.

Osoby dorosłe, które nie zostały ochrzczone, a chciałyby przyjąć ten sakrament, przygotowując się do niego poprzez katechumenat. Więcej informacji w kancelarii parafialnej lub na stronie: 

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2016/03/katechumenat-diecezji-rzeszowskiej/