Adoracja Jezusa

Życie w raju było adorowaniem Boga. Życie wieczne będzie adorowaniem Boga. Nasza teraźniejszość też ma być adorowaniem Boga.

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu:

w pierwszy czwartek po Mszą św. do godz. 24.00;

w pozostałe czwartki pół godziny przed Mszą św;

Katechizm Kościoła katolickiego wprowadza nas w tę modlitwę:

    • KKK 2096: Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13).

  • KKK 2097: Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stworzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja w „Magnificat” – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.

  • KKK 2628: Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”. Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom.

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Ja „wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie” – mówił w czasach świętego Jana Vianney’a, Proboszcza z Ars, modlący się przed tabernakulum.

Wstąp do kościoła, aby pokłonić się Jezusowi. Kościół jest otworzony!