Bierzmowanie

W zrozumienie czym jest sakrament bierzmowania pomaga nam Katechizm Kościoła Katolickiego.

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (1285).

Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

  • „Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania” (1306).
  • Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, to nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. Nie można także zapominać, że łaska chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje ona potwierdzenia, by stać się skuteczną. Przypomina o tym św. Tomasz:

Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek może osiągnąć doskonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 8): Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. W ten sposób wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, walczyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chrystusa” (1308).

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu do bierzmowania.

Celem przygotowania do bierzmowania jest:

  • doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem;
  • doprowadzenie do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego;
  • katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej (por. KKK 1309).

Odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania spoczywa na wspólnocie parafialnej – na kapłanach, na rodzicach, na wszystkich, którzy do tej wspólnoty należą (por. KKK 1309).

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu regulują „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania”.

Tekst dokumentu:

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania